• Nhật ký thi công

    Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel

    Bạn đã có 1 bộ hồ sơ nghiệm thu… Bạn hãy lập danh mục biên bản nghiệm thu cho bộ hồ sơ đó. Và sau đó bạn hãy nhập danh mục vào file của mình để tạo ra quyển Nhật ký thi công phù hợp nhất (viết hồi ký thi công)...

  • Tiến độ thi công

    Lập tiến độ thi công bằng excel nhanh gọn

    Lập tiến độ thi công bằng excel gần giống như phần mềm microsoft project, thích hợp cho dự án nhỏ, ít đầu việc...