Hàm đọc số thành chữ trên excel

Hàm đọc số thành chữ trên excel (không dùng macro) áp dụng đọc số tiền tự động cho các bảng thanh quyết toán công trình xây dựng.

Comments

 1. Darrell Davie
  18/10/2021
 2. David Lopez
  18/10/2021
 3. Hjwhkc
  18/10/2021
 4. LoengaSty
  18/10/2021
 5. Amyiza
  19/10/2021
 6. James Hudson
  20/10/2021
 7. David Feig
  20/10/2021
 8. Kevin Dunbar
  20/10/2021

Write a Comment