Phân loại, phân cấp công trình xây dựng

Các văn bản luật liên quan:
Về phân loại công trình xây dựng:
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Tải file
 • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng . Tải file
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tải file
Về phân cấp công trình xây dựng:
 • Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD  ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng . Tải file
 • Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Tải file

Tải file excel phân loại, phân cấp công trình xây dựng: Tải file

Một số hình ảnh trong file excel phân loại, phân cấp công trình xây dựng:

Comments

 1. DnsnInhix
  20/10/2021
 2. RafaelFub
  20/10/2021
 3. Brian Dilello
  20/10/2021
 4. Henry Proctor
  20/10/2021
 5. Philip Marvel
  20/10/2021
 6. Robert Reimann
  20/10/2021
 7. Noah White
  20/10/2021
 8. Constance Day
  20/10/2021
 9. Angelica Calderwood
  20/10/2021
 10. James Santer
  20/10/2021
 11. Joeann Terrill
  20/10/2021
 12. Lewis Hasan
  20/10/2021
 13. Carol Piper
  20/10/2021

Write a Comment