Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel

Bạn đã có 1 bộ hồ sơ nghiệm thu… Bạn hãy lập danh mục biên bản nghiệm thu cho bộ hồ sơ đó. Và sau đó bạn hãy nhập danh mục vào file của mình để tạo ra quyển Nhật ký thi công phù hợp nhất (viết hồi ký thi công)

Comments

 1. Jesse Northern
  20/10/2021
 2. DiedraTaike
  20/10/2021
 3. Richardicell
  20/10/2021
 4. weiltexperKet
  20/10/2021
 5. Anthonyhiz
  20/10/2021
 6. Richard Miller
  20/10/2021
 7. Evapak
  20/10/2021
 8. AshleyFrupt
  20/10/2021
 9. Evapak
  20/10/2021
 10. Normanved
  20/10/2021
 11. Wimpak
  20/10/2021
 12. WilliamAmurO
  20/10/2021
 13. Leah Valley
  20/10/2021
 14. Sididene
  20/10/2021
 15. Sharyljus
  20/10/2021
 16. Robert Jacobs
  20/10/2021
 17. Jamesfbyp
  20/10/2021
 18. CarlosExess
  20/10/2021
 19. DiedraTaike
  20/10/2021
 20. halmigraffirl
  20/10/2021
 21. Louisemen
  20/10/2021
 22. Suepak
  20/10/2021
 23. Jimpak
  20/10/2021
 24. Wimpak
  20/10/2021
 25. estiscemila
  20/10/2021
 26. Hazelmoore
  20/10/2021
 27. Marypak
  20/10/2021
 28. italyVex
  20/10/2021
 29. axqhegow
  20/10/2021
 30. Williambus
  20/10/2021
 31. Tedpak
  20/10/2021
 32. WhitneyBox
  20/10/2021
 33. AshleyFrupt
  20/10/2021

Write a Comment