Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel

Bạn đã có 1 bộ hồ sơ nghiệm thu… Bạn hãy lập danh mục biên bản nghiệm thu cho bộ hồ sơ đó. Và sau đó bạn hãy nhập danh mục vào file của mình để tạo ra quyển Nhật ký thi công phù hợp nhất (viết hồi ký thi công)

Comments

 1. Normanved
  01/12/2021
 2. Normanved
  01/12/2021
 3. MariaGar
  01/12/2021
 4. Davidtup
  01/12/2021
 5. Normanved
  01/12/2021
 6. Williambus
  01/12/2021
 7. Davidtup
  01/12/2021
 8. Davidtup
  01/12/2021

Write a Comment