Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel

Bạn đã có 1 bộ hồ sơ nghiệm thu… Bạn hãy lập danh mục biên bản nghiệm thu cho bộ hồ sơ đó. Và sau đó bạn hãy nhập danh mục vào file của mình để tạo ra quyển Nhật ký thi công phù hợp nhất (viết hồi ký thi công)

Comments

 1. DiedraTaike
  13/10/2021
 2. DavidMix
  13/10/2021
 3. lyadaLoask
  13/10/2021
 4. Ruth Brown
  13/10/2021
 5. Yonpak
  13/10/2021
 6. Marjorie Petty
  13/10/2021
 7. Davidtup
  13/10/2021
 8. AshleyFrupt
  13/10/2021
 9. Richardicell
  13/10/2021
 10. Jimpak
  13/10/2021
 11. nardajet
  13/10/2021
 12. Annapak
  13/10/2021
 13. Anthonyhiz
  13/10/2021
 14. slogaemomb
  13/10/2021
 15. CarlosExess
  13/10/2021
 16. Karen Novak
  13/10/2021
 17. halmigraffirl
  13/10/2021
 18. Cristy Resh
  13/10/2021
 19. Sharyljus
  13/10/2021
 20. Tony Marks
  13/10/2021
 21. WhitneyBox
  13/10/2021
 22. iyaruPhago
  13/10/2021
 23. Ashpak
  13/10/2021
 24. iysubAxope
  13/10/2021
 25. WilliamAmurO
  13/10/2021
 26. DiedraTaike
  13/10/2021
 27. Kimpak
  13/10/2021
 28. ragindub
  13/10/2021
 29. Annapak
  13/10/2021
 30. estiscemila
  13/10/2021
 31. CarlosExess
  13/10/2021
 32. Carlpak
  13/10/2021
 33. Nickpak
  13/10/2021
 34. John Medal
  13/10/2021
 35. Sididene
  13/10/2021
 36. Louisemen
  13/10/2021
 37. SamuelSaica
  13/10/2021
 38. PatrickPhymn
  13/10/2021
 39. Kiapak
  13/10/2021

Write a Comment