Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel

Bạn đã có 1 bộ hồ sơ nghiệm thu… Bạn hãy lập danh mục biên bản nghiệm thu cho bộ hồ sơ đó. Và sau đó bạn hãy nhập danh mục vào file của mình để tạo ra quyển Nhật ký thi công phù hợp nhất (viết hồi ký thi công)

Comments

 1. Williambus
  14/10/2021
 2. WilliamAmurO
  14/10/2021
 3. Carlpak
  14/10/2021
 4. Bernardlaure
  14/10/2021
 5. Yonpak
  14/10/2021
 6. DiedraTaike
  14/10/2021
 7. Richardicell
  14/10/2021
 8. Richardicell
  14/10/2021
 9. Normanved
  14/10/2021
 10. CarlosExess
  14/10/2021
 11. weiltexperKet
  14/10/2021
 12. Louisemen
  14/10/2021
 13. BillyAvell
  14/10/2021
 14. PatrickPhymn
  14/10/2021
 15. Davidtup
  14/10/2021
 16. allergyd.com
  14/10/2021
 17. Richardicell
  14/10/2021
 18. AshleyFrupt
  14/10/2021
 19. apustunari
  14/10/2021
 20. JamesReida
  14/10/2021
 21. Richardicell
  14/10/2021
 22. Sharyljus
  14/10/2021
 23. halmigraffirl
  14/10/2021
 24. tyanaNak
  14/10/2021
 25. Richardicell
  14/10/2021
 26. Sididene
  14/10/2021
 27. AshleyFrupt
  14/10/2021
 28. Teopak
  14/10/2021
 29. Anthonyhiz
  14/10/2021
 30. WhitneyBox
  14/10/2021
 31. estiscemila
  14/10/2021
 32. Williambus
  14/10/2021
 33. Adtwoaa
  14/10/2021
 34. ollinarScork
  14/10/2021
 35. CarlosExess
  14/10/2021
 36. Richardicell
  14/10/2021
 37. Sharyljus
  14/10/2021
 38. Normanved
  14/10/2021
 39. WilliamAmurO
  14/10/2021
 40. DiedraTaike
  14/10/2021

Write a Comment