Văn bản pháp luật mới về xây dựng

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Xem / Tải về

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Xem / Tải về

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Xem / Tải về thông tư / Tải về phụ lục 1 / Tải về phụ lục 2

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng. Xem / Tải về

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Xem / Tải về

Comments

 1. WhitneyBox
  20/10/2021
 2. DiedraTaike
  20/10/2021
 3. weiltexperKet
  20/10/2021
 4. SamuelSaica
  20/10/2021
 5. Anthonyhiz
  20/10/2021
 6. Sandra Clow
  20/10/2021
 7. George Owens
  20/10/2021
 8. Brittney Zayac
  20/10/2021
 9. Cherie Shorter
  20/10/2021
 10. Sharyljus
  20/10/2021
 11. AshleyFrupt
  20/10/2021
 12. Angela Brady
  20/10/2021
 13. Shawn Mchaney
  20/10/2021
 14. Richard Kaiser
  20/10/2021
 15. Brian Billings
  20/10/2021
 16. WilliamAmurO
  20/10/2021
 17. Normanved
  20/10/2021
 18. John Lemon
  20/10/2021
 19. Davidtup
  20/10/2021
 20. Sharyljus
  20/10/2021
 21. John Swafford
  20/10/2021
 22. Brandon Brandt
  20/10/2021
 23. MarioguiRm
  20/10/2021
 24. CarlosExess
  20/10/2021
 25. DiedraTaike
  20/10/2021
 26. halmigraffirl
  20/10/2021
 27. Louisemen
  20/10/2021
 28. PatrickPhymn
  20/10/2021
 29. estiscemila
  20/10/2021
 30. Hazelmoore
  20/10/2021

Write a Comment